Meniu
Jūsų krepšelis

Privatumo politika

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, todėl prašome susipažinti su šia el. parduotuvės privatumo politika. Šioje privatumo politikoje numatytos pagrindinės Jūsų asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Jums naudojantis Elektronikus.lt siūlomomis paslaugomis.

Elektronikus.lt – tai UAB „Apsaugos ekspertai“, juridinio asmens kodas 304751022, buveinės adresas, Joniškės g. 24G-54, LT-91266 Klaipėda, valdoma internetinė parduotuvė Elektronikus.lt, esanti adresu www.elektronikus.lt.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., Jūsų vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija).

Kad UAB „Apsaugos ekspertai“ galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, UAB „ Apsaugos ekspertai“ reikia tam tikrų asmens duomenų. UAB „ Apsaugos ekspertai“ įsipareigoja rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. UAB „ Apsaugos ekspertai“ imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus bei vidinę tvarką.

UAB „ Apsaugos ekspertai“ įsipareigoja gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis. Taigi, šioje privatumo politikoje aprašome, kaip ir kur UAB „ Apsaugos ekspertai“ tvarko Jūsų asmens duomenis, kokios numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Jums naudojantis Elektronikus.lt siūlomomis paslaugomis.

1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai


Jūsų Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais, tačiau jais neapsiribojant:

 • užtikrinti pirkimo Elektronikus.lt proceso sklandumą ir, kad aptarnavimas po pirkimo būtų savalaikis ir profesionalus;

 • bendrauti su klientais, atsakyti į užduodamus klausimus;

 • užtikrinti, kad klientų informacija būtų tiksli ir atnaujinta;

 • tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti;

 • susisiekti su klientais, jei pirkiniai buvo pamiršti arba buvo aptikta nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais;

 • lojalumo programos vykdymo ir administravimo tikslais;

 • akcijų, konkursų, žaidimų vykdymo tikslais;

 • paslaugų teikimo tikslais;

 • užtikrinti asmenų ir turto apsaugą;

 • įdarbinimo ir vidaus administravimo tikslais.


2. Renkamų asmens duomenų kategorijos

UAB „Apsaugos ekspertai“ tvarko asmens duomenis, kad galėtų administruoti pirkimo procesą ir vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus (įvykdyti pirkimą, suteikti paslaugą vykdyti lojalumo programą, vykdyti žaidimą ir kt.,). Elektronikus.lt elektroninėje parduotuvėje. Norint užsiregistruoti ir pirkti Elektronikus.lt elektroninėje parduotuvėje, yra privaloma pateikti šią, žemiau nurodytą, informaciją. Nepateikus būtinų asmens duomenų, nėra galimybės vykdyti pirkimo proceso, taip pat UAB „Apsaugos ekspertai“ negali parduoti prekių arba suteikti paslaugų, kai tokie duomenys yra būtini prekių pardavimui ar paslaugos suteikimui. UAB „Apsaugos ekspertai“ parduodama prekes ir teikdama paslaugas renka šiuos asmens duomenis.

 • Vardas;

 • Pavardė;

 • El. pašto adresas;

 • Adresas;

 • Mobiliojo telefono numeris.


UAB „Apsaugos ekspertai“ asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų, kai sudarote su Mumis sutartis savo vardu ar atstovaudami kitą asmenį, kreipiatės į Mus, bendraujate su Mumis per socialinius tinklus ar stebite Mūsų veiklą socialiniuose tinkluose. Su Jumis susiję duomenys taip pat gali būti automatiškai generuojami, kai naršote Mūsų interneto svetainėje arba Mūsų administruojamose socialinių tinklų paskyrose.

Pirkimo proceso metu registruojantis Elektronikus.lt parduotuvėje, Jus patvirtinate, kad nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jus esate sulaukę 16 metų amžiaus. Jūs esate atsakingi, kad Jūsų pateikiami Asmens duomenys būtų teisingi.

Jūsų kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį, adresą) mes naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakymus į Jūsų užklausas, pastabas, taip pat teikdami tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jeigu patvirtinate savo sutikimą tokius pasiūlymus gauti arba neišreiškiate prieštaravimo dėl tokių pasiūlymo gavimo.

2.1. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Tiesioginės rinkodaros tikslu Mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, tel. numerį, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, atvaizdą, pirkimo istoriją. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išreiškiamas užsisakant Mūsų naujienlaiškį išreiškiant sutikimą jį pažymint varnele. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykių su Mumis sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp duomenų subjekto ir Mūsų.

Mes galime siųsti informacinio pobūdžio pranešimus, jei davėte sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, o esamiems klientams be atskiro sutikimo panašių paslaugų rinkodarai, jei jiems yra suteikiama aiški, nemokamai ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo ir jei jie iš pradžių jie neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.

3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

UAB „ Apsaugos ekspertai“, tvarkydami asmens duomenis, vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga.

UAB „ Apsaugos ekspertai“ renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti sudarytą sutartį, turint Jūsų sutikimą, kai tvarkyti asmens duomenis UAB „ Apsaugos ekspertai“ įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl UAB „ Apsaugos ekspertai“ teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Asmens duomenis tvarkome tik esant vienam ar keliams teisėto tvarkymo pagrindams:

 • siekiant užtikrinti paslaugų teikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį);

 • gavus Jūsų sutikimą;

 • kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Mums taikoma teisinė prievolė;

 • kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų.

Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra Jūsų sutartis su UAB „ Apsaugos ekspertai“ (arba prašymas sudaryti sutartį), t.y. Jūsų pageidavimas apsipirkti internetinėje parduotuvėje Elektronikus.lt.  Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi Jums davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu ir administravimo tikslu). Jūsų sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Jei Jus nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas Jums susisiekus su Mumis el. paštu info@elektronikus.lt arba paspaudus nuorodą Jūsų paskyroje parduotuvėje Elektronikus.lt bei atsisakius informacinių pranešimų siuntimo. Jums atsisakius informacinių pranešimų siuntimo, Jūsų duomenis nebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais bei ištrinti iš UAB „ Apsaugos ekspertai“ Asmens duomenų saugojimo sistemų, kuriose saugomi asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti renkami, kai Elektronikus.lt organizuoja žaidimus ir loterijas. Jūsų asmens duomenys šiuo tikslu bus renkami tik su Jūsų sutikimu. UAB „ Apsaugos ekspertai“ tvarko žaidimuose ir loterijose dalyvaujančių asmenų vardus, pavardes, telefono numerius, elektroninio pašto adresus. Jums nepateikus šių savo asmens duomenų UAB „ Apsaugos ekspertai“ negalės užtikrinti Jūsų dalyvavimo žaidimuose ir loterijose.

4. Duomenų saugojimo terminas

Jūsų Asmens duomenys yra saugojami tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Duomenis UAB „ Apsaugos ekspertai“ saugo tam, kad prireikus galėtų suteikti reikiamą informaciją ir, kad UAB „ Apsaugos ekspertai“ galėtų atsakyti į visus klausimus, susijusius su bendradarbiavimu vykdant sutartinius įsipareigojimus.

Visi pirkėjų asmens duomenys yra saugomi Mūsų sistemoje tol, kol galioja Jūsų prekės garantinis laikotarpis, bet ne mažiau kaip 2 metus.

Dalyvavimo loterijose ar žaidimuose duomenis mes saugome ne ilgiau, nei žaidimo vykdymo laikotarpiu, o Jūsų laimėjimo atveju, tol, kol reikalauja mokesčių administravimą reglamentuojantys teisės aktai.

Tiesioginei rinkodarai reikalingus asmens duomenis mes tvarkome ir saugome du metus nuo Jūsų sutikimo davimo, išskyrus tuos atvejus, jei sutikimą atšaukiate anksčiau arba pageidaujate pratęsti sutikimą.

5. Asmens duomenų apsaugos priemonės


UAB „ Apsaugos ekspertai“ tvarkydami asmens duomenis įgyvendina konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Be to, vykdoma saugumo užtikrinimo veikla apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, įskaitant periodinius „įsilaužimo“ į vidaus tinklus ir duomenų bazės testavimus, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

UAB „ Apsaugos ekspertai“ pažymi, kad saugų apsipirkimą internetinėje parduotuvėje Elektronikus.lt užtikrina vienas žymiausių pasaulyje saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas, kurį suteikė tarptautinis elektroninio parašo sertifikavimo centras "Comodo". Naudojant SSL sertifikatą, informacija, siunčiama tarp lankytojo naršyklės ir Elektronikus.lt serverio, yra šifruojama, todėl informacija tampa saugi ir nepasiekiama tretiesiems asmenims.

Elektronikus.lt nekaupia prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų – internetinės parduotuvės Elektronikus.lt pirkėjai prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar elektroninių mokėjimų sistemų duomenis įveda bankų sistemų puslapiuose, todėl elektroninei parduotuvei Elektronikus.lt ši informacija neprieinama.

Daugiau informacijos galima rasti oficialiame „Comodo“ puslapyje: www.instantssl.com

6. Socialiniai tinklai

UAB „ Apsaugos ekspertai“ valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Informaciją, kurią asmuo pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama asmeniui aplankius Mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Socialinių tinklų valdytojai renka informaciją, kokio tipo turinį asmuo mato, ką veikia socialiniame tinke, su kuo bendrauja ir kitą informaciją, todėl rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus. Daugiau apie socialinių tinklų valdytojų privatumo politikas galima sužinoti čia:


UAB „ Apsaugos ekspertai“, kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgia į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinių tinklų valdytojai suteikdami Mums galimybė sukurti paskyras socialiniuose tinkluose ir jas administruoti, gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Mes negalime įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinių tinklų valdytojai Mums sukūrus paskyras socialiniuose tinkluose.

Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Mūsų paskyrose ar skaitant Mūsų pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėse. Paprastai socialinių tinklų valdytojai Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Mums pasirinkus papildomus paskyros nustatymus) tvarko socialinių tinklų valdytojų nustatytais tikslais, remdamiesi socialinių tinklų valdytojų privatumo politikomis. Tačiau Jums naudojantis socialiniais tinklais, bendraujant su Mumis per socialinius tinklus, apsilankant Mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, stebint įrašus juose, Mes gauname informaciją apie Jus. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Mūsų parinktų paskyrų nustatymų, susitarimų su socialinių tinklų valdytojais dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinių tinklų valdytojų nustatytų slapukų.

7. Slapukai

Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis įrenginio nustatymuose.

Elektronikus.lt svetainėje slapukai naudojami asmenų, besinaudojusių įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti (pvz., kalbai, kuria buvo naršyta svetainėje, nustatyti), klientui aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

Duotą sutikimą bet kada galima atšaukti pakeitus interneto naršyklės nustatymus, išjungus visus slapukus arba išjungus (įjungus) juos po vieną. UAB „ Apsaugos ekspertai“ atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norint nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, rekomenduotina naudotis interneto naršyklių pagalbos funkcijomis.

8. Asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims

UAB „Apsaugos ekspertai“, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių ir tik tuo atveju, kai tokiam atskleidimui yra teisėtas pagrindas. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims asmens duomenų subjekto prašymu, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., lizingo bendrovėms, bankams ar kitoms finansų institucijoms. 

UAB „Apsaugos ekspertai“ gali pateikti asmens duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų tiekėjams), kurie teikia UAB „Apsaugos ekspertai“ paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko asmens duomenis UAB „Apsaugos ekspertai“, kaip duomenų valdytojo, vardu. Jūsų asmens duomenų tvarkytojai gali būti pasitelkiami šioms sritims, tačiau jomis neapsiribojant: UAB „Apsaugos ekspertai“ informacinių sistemų priežiūrai ir administravimui, tiesioginės rinkodaros informacinių pranešimų siuntimui, Jūsų saugomų asmens duomenų saugumui serveriuose užtikrinti, teisinių paslaugų, susijusių su Jūsų pateiktomis pretenzijomis, suteikimui, kurjeriams, vežantiems Jūsų užsakytas prekes ir pan. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal UAB „Apsaugos ekspertai“ nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkiant subrangovus, UAB „Apsaugos ekspertai“ imasi visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. 

Vykdant teisines prievoles, nustatytas teisės aktuose, gavus prašymą, UAB „Apsaugos ekspertai“ gali perduoti asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms. UAB „Apsaugos ekspertai“ tokiais atvejais gautus prašymus vertins tik atsižvelgdama į Jūsų teises ir asmens duomenų apsaugą ir Jūsų asmens duomenis minėtoms institucijoms atskleis tik tuo atvejui, jei įsitikins, kad toks atskleidimas yra būtina, proporcingas ir neišvengiamas bei tokiam perdavimui yra teisėtas pagrindas. UAB „Apsaugos ekspertai“ taip pat gali perduoti asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtų vykdyti teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus, kaip tai numato Bendrasis asmens duomenų reglamentas.

Asmens duomenys neperduodami ir netvarkomi už ES/EEE teritorijos ribų.

9. Duomenų subjektų teisės

Jūs turite šias teises:

•   gauti informaciją apie UAB „Apsaugos ekspertai“ turimus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip jie yra tvarkomi;

•   kreiptis į UAB „Apsaugos ekspertai“ su prašymu pataisyti asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju reikalinga pateikti prašymą, kurį gavus UAB „Apsaugos ekspertai“ patikrina pateiktą informaciją ir imasi reikiamų veiksmų;

•   kreiptis į UAB „Apsaugos ekspertai“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei susipažinus su asmens duomenimis nustatoma, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

•   nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB „Apsaugos ekspertai“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

•   bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;

•   į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

info@elektronikus.lt.

Nepavykus išspręsti klausimo, Jus turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.